Biyosistem Mühendisliği Bölümü

  • Biyosistem Mühendisliği Bölümü
  • Tanıtım

Genel Bilgi

 

Biyosistem mühendisliği; bir mühendislik bilimi olup, temelde bitkisel ve hayvansal biyolojik sistemlerin doğal olan fizyolojik, fiziksel, kimyasal, biyokimyasal tepkisini tamamlaması ve sistemlerin faydalı son ürünlerinin elde edilmesi, iyileştirilmesi için sistem ortamlarının algılanması, değiştirilmesi ve kontrolü için mühendisliğe ve biyolojiye ait bilimsel prensiplerin uygulandığı bir bilim dalıdır. Biyosistem, toprak ve atmosfer içinde yaşayan bitki ve hayvanlar arasındaki karmaşık ilişkileri ve bulundukları sistemleri (yapı, makine, enerji, su) kapsar. İlişkilerin bir parametresini ve/veya öğesini değiştirmek hem istenen hem de istenmeyen sonuçlar doğurabilir. İstenmeyen sonucu en aza indirgerken, isteneni arttırmak biyosistem mühendisinin temel amacıdır.

 

Gıda, enerji ve suyu; çevre duyarlılığı ve sürdürülebilirlik esasları dahilinde bilim ve tekniğe uygun olarak araştırmak; yerel, bölgesel, ülkesel ve küresel bazda korumak ve geliştirmek; faydalananların kullanımına sunmak ve olası zararlarından korunmaktır.

 

Ayrıca bölüm, Biyosistem Mühendislerinin, doğal kaynakları ve çevre kalitesini koruyarak, gıda, yem, lif ve yakıt temini için biyolojik malzemelerin üretimi, kullanımı ve işlenmesi; makine sistemlerinin tasarımı ve üretimi arazi ve su kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi; enerjinin etkin kullanımı ve tarımsal yapılar ile ilgili problemleri çözmek için temel bilimler ile mühendislik ilkelerini öğrenmesini hedeflemektedir.

 

Biyosistem mühendisliği programı; kısaca tarımsal, biyolojik, çevre vb. alanlarda sorumluluk bilinci ile etkin olarak çalışabilecek, kendine güvenen kaliteli mühendisler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.


Mezunlarımızın almış oldukları dersler sonucunda elde edecekleri kazanımlar şu şekildedir.

Tarımsal üretimde ve diğer biyolojik temelli ürünlerin (kompost, biyogaz, biyogübre, biyoplastik, topraksız tarım, vb.) elde edilme aşamalarında kullanılan sistemler konusunda gerekli olan matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerine sahiptir.

Biyosistem Mühendisliğinin ana unsurlarının; canlı (bitki, hayvan, insan ve mikroorganizmalar, vb.) ve cansız varlıklardan (toprak, su, hava, makine, tarımsal yapılar, vb.) oluşan geniş bir sistem olduğunu bilir ve çevre ile olan ilişkilerini inceler.

Biyosistemlerle ilgili mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme, ekonomik analiz ve çözebilme becerisine sahip olup, disiplinler arası çalışma yapabilir.

Biyolojik temelli ürünlerin elde edilme işlemlerinde kullanılan güç ve iş makinelerinin temel çalışma prensipleri, tasarımları, imalatı ve işletilmesi; tarımsal yapıların temel unsurları, projelendirilmesi, inşası ve kullanımı; arazi ve su kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi konularında gerekli olan mühendislik, malzeme, biyoloji ve tarım bilgisine sahiptir.

Bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder, bu değerleri gözetir, denetler, öğretir ve gelişimini destekler.

Mevzuata ve yönetmeliğe uygun davranarak strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, toplam kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde uygulamaya koyar.

Sorgulayan, analitik düşünebilen, sentez yapabilen, sorunlara çözüm üretebilen yetkinliğe sahiptir.

Yeni bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak güncel bilgilere ulaşır, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, proje hazırlar ve danışmanlık yapar.

 

 

Mezunların Çalışma Alanları


Biyosistem Mühendisliği Lisans Programında eğitimini tamamlamış bir mühendis aşağıdaki konularda yetki sahibi olabilmektedir.

Sulama sistemlerinin projelendirilmesi ve uygulanması,

Arazi ve su kaynakları kalite izleme ve değerlendirmesi,

Tarımsal üretim amacıyla kullanılan her türlü yapı, barınak ve tesisin projelenmesi, yapımı ve işletilmesi,

Tarım ürünlerinin üretiminden tüketimine kadar olan süreçler için gerekli makine ve tesislerin tasarımı, projelenmesi, yapımı ve işletilmesi,

Biyosistemlerle ilgili güç ve enerji kaynaklarının kullanımı ve korunması,

Sürdürülebilir tarımsal üretimin gerçekleştirilmesi,

Mezunların çalışabilecekleri kamu kuruluşları, özel sektör kuruluşları ve çalışma alanları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Kamu kuruluşları (İl Özel İdareleri, DSİ, Tarım ve Orman Bakanlığı, Üniversiteler (öğretim elemanı olarak), Belediyeler vb.,

Kamu ve Özel Bankalar,

Arazi toplulaştırması müteahhitlik firmaları,

Sulama-Drenaj müteahhitlik firmaları,

Tarımsal yapılarla ilgili müteahhitlik firmaları,

Tarıma dayalı sanayi tesisleri,

Tarıma dayalı Kooperatifler,

Tarıma dayalı uluslararası şirketler,

Hayvancılığa dayalı makine sanayi,

Tarımsal danışmanlık kuruluşları,

Teknoloji geliştirme bölgeleri,

Tarım makineleri müteahhitlik kuruluşları,

Tarım makineleri ve sanayi,

Traktör sanayi,

Gıda makineleri sanayi,

Tarımsal işletmelerde tarım makinelerine dayalı mekanizasyon uygulamaları,

Kendi kuracakları mühendislik büro ve firmaları

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı 60240 Taşlıçiftlik Yerleşkesi – Tokat/Türkiye Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.