Tarla Bitkileri Bölümü

 • Tarla Bitkileri Bölümü
 • Tanıtım

Genel Bilgi

Bölümümüz eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine 1982 yılında başlamıştır. Tarla Bitkileri Bölümünde özelde yöremiz ve genelde ülkemizin değişik ekolojilerine ait sorunların çözümüne katkı vermek amaçlı hazırlanan akademik düzeyli projelerle ekolojiye uygun yeni tür ve çeşitlere ait adaptasyon, bitki deseni, ekim sistemleri, tarım teknikleri, toprak hazırlığı, gübreleme, münavebe, hastalık-zararlı-kuraklık-tuzluluk gibi olumsuz şartlara dayanıklı çeşit geliştirme, tarımsal biyoteknolojinin uygulama ve araştırma alanları ile üretimlerden ve araştırmalardan elde edilen ürünlere katma değer kazandırma konularında araştırmalar yapılmaktır. Eğitim ve araştırma faaliyetlerimize destek sağlamak üzere, moleküler biyoteknoloji, bitki doku kültürü, yem bitkileri, tahıl analiz laboratuvarı, endüstri bitkileri laboratuvarlarımız ve kontrollü ve yarı kontrollü bitki üretim seraları bulunmaktadır. Araştırmalar ve öğrenci uygulamaları için Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne bağlı 50 dekar üretim alanı kullanılmaktadır. Bu bölümde okuyan öğrenciler farklı alanlarda uzmanlaşmış yetkin bir kadro ile kendilerini geleceğe hazırlayacaktır. Tarla bitkileri modern üretim teknikleri, bitki ıslahı ve sürdürülebilir tarım alanlarında eğitim alan öğrencilerimiz, ulusal ve uluslararası düzeyde bir donanıma sahip olacaktır.

 

Mezunlarımızın almış oldukları dersler sonucunda elde edecekleri kazanımlar şu şekildedir.

 • Temel Bilimler, Genel Mühendislik ve Ziraat Mühendisliği ile Tarla Bitkileri alanlarında temel bilgilere sahiptir.
 • Tarla bitkileri genetiği, fizyolojisi, ekolojisi, yetiştiriciliği, ıslahı, tohumluk üretimi ve biyoteknolojisi konularında yeterli bilgi ve beceriye sahiptir.
 • Tarla Bitkileri alanında verimli ve kaliteli üretim yöntemlerini belirler, varsa sorunların çözümüne yönelik yöntemler geliştirir.
 • Endüstri Bitkileri, Tahıllar ve Yemeklik Tane Baklagiller ile Çayır Mera ve Yem Bitkilerini tanır, nitelikli ve güvenilir gıdalar üretir.
 • Tarla bitkileri yetiştiriciliğinde modern teknikleri ve araçları-gereçleri seçer, güvenilir ürünleri seçer.
 • Tarla bitkileri yetiştiriciliğinde toprak işleme, sulama, gübreleme, hastalık-zararlılarla mücadele, organik ve iyi tarım gibi alternatif üretim sistemlerini bilir ve uygular.
 • Çevreyi, doğal kaynakları ve biyolojik çeşitliliği korur, ekonomiye kazandırır ve sürdürülebilirliğini sağlar.
 • Tarla bitkilerinden elde edilen ürünlerin hasat sonrası işlemlerini, depolanmasını, standardizasyonunu ve kalite kriterlerini bilir ve uygular.
 • Alanıyla ilgili güncel bilgilere ulaşır, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, danışmanlık yapar, sunu ve proje hazırlar.
 • Bireysel ve ekip çalışması yapar, sorumluluk alır, alanıyla ilgili sorunları çözer.
 • Yaşam boyu öğrenme ve kendini yenileme bilincine sahiptir.
 • Mesleğiyle ilgili kanun ve yönetmelikleri bilir ve takip eder.
 • Mesleki hak, yetki ve sorumlukları ile etik bilincine sahiptir.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Programından mezun olan öğrencilerin almış oldukları dersler sonucunda matematik, kimya, biyoloji, fizyoloji ve mühendislik bilgilerini Tarla Bitkileri üretimi alanında kullanabilme becerisi, tarım sektöründeki modern gelişmeler, yeni metot ve yaklaşımlar, bitki ıslahı, doğal kaynaklar ve çevrenin korunması gibi konularda yeterli bilgi ve bilince sahip olma gibi kazanımlara sahip olurlar.

 

Mezunların Çalışma Alanları

Tarla Bitkileri Bölümü mezunları çok geniş alanlarda iş imkanı bulabilmektedir. Her şeyden önce Türkiye’de tarım yapılan toprakların %80’inde Tarla Bitkileri yetiştiriciliği yapılmaktadır. Buradan hareketle;

 • Kamuda başta Tarım Bakanlığı ve bu bakanlığa bağlı, TİGEM, TAGEM, BÜGEM gibi kuruluşlar ile, Tarım Kredi Kooperatifleri, Pankobirlik, Çaykur, Tariş vb kuruluşlarda Ziraat Mühendisi olarak çalışabilir, Üniversitelerde akademisyen olabilir. Gümrükler veya yurt dışı Tarım Ateşeliklerinde,
 • Özel Sektörde Tohumluk Üretimi ve Tohumculuk Endüstrisi Sektöründe
 • Çeşit ıslahı ve yeni çeşitler geliştirmeye yönelik ıslahçı kuruluşlarda
 • Tıbbi Aromatik Bitkiler üretimi ve drog hazırlama sektöründe,
 • Yeşil Alan Tesisi oluşturma, çim saha çimlendirme ve bakımı alanlarında tarıma dayalı sanayi tesislerinde (pamuk, patates, şeker pancarı, unlu mamuller, Bakliyat ve baharat sektöründe, bitkisel yemeklik sıvı yağ fabrikaları veya Çerezlik Ayçiçeği başta olmak üzere çerez sektöründe,
 • Yem sanayi, yem bitkileri üretimi, küspe, silaj vb kaba ve kesif yem sektöründe,
 • Tütün ve sigara sanayinde,
 • Tarım İlaçları, Gübre, Tohum, Yem gibi bayilik gerektiren alanlarda,
 • Ziraat Mühendisi olarak bayilik belgesi alarak çalışma haklarına sahiptirler.
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarından, biyodizel ve biyoetanol tesislerinde,
 • Lisanslı depoculuk ve tarım ürünlerinin depolanmasına yönelik firmalarda,
 • Tarım ürünleri ithalatı-ihracatı-ticareti yapan ulusal veya uluslarası firmalarda,
 • Doku kültürü veya biyoteknolojik çalışmalar yapan merkezlerde,
 • Pek çok ana ürün veya piyasanın talep ettiği tarla ürünlerini kendi işletmelerinde verimli bir şekilde üretebilme donanımına sahip olmaktadırlar.
  Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı 60240 Taşlıçiftlik Yerleşkesi – Tokat/Türkiye Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.