Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

 • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
 • Tanıtım

Genel Bilgi

 

Bölümümüz Ziraat Fakültesi bünyesinde Toprak Bölümü olarak 1982 yılında kurulmuştur. Kuruluşundan bu yana alanında yapmış olduğu araştırmalar ve yetiştirdiği Ziraat Mühendisleri ile sürekli gelişme göstermiştir. Bugüne kadar bölümümüzde bölge ve ülke tarımının sorunlarına çözüm üretmek üzere çok sayıda araştırma projeleri yürütülmüş ve yürütülmektedir. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, toprakların haritalanıp sınıflandırılması, arazi kullanım planlaması ve yönetim sistemlerini inceleyip planlayan, toprak bozulması, erozyon, toprakta besin maddesi ve kimyasalların taşınımı ve hareketi, toprak canlıları ve bunların toprak, bitki ve kendileri arasındaki ilişkileri, toprak ve su kirliliğinin önlenmesi ve çözüm yolları, iklim değişikliği ve bunun toprak ve bitkilere olan etkisi konularında çalışmalar yürütmektedir. Bu haliyle fizik, kimya, biyoloji, jeoloji ve ekoloji bilimleriyle çok yakından ilişkili olan bir bilim dalıdır. Bu bölümde okuyan öğrenciler farklı alanlarda uzmanlaşmış yetkin bir kadro ile kendilerini geleceğe hazırlayacaktır. Günümüzde sürdürülebilir tarım ve sağlıklı gıda üretiminin ön plana çıktığı dünyamızda bu alanda eğitim alan öğrencilerimiz, ulusal ve uluslararası düzeyde bir donanıma sahip olacaktır. Eğitim ve araştırma faaliyetlerimize destek sağlamak üzere, Toprak Kimyası, Bitki Besleme, Toprak Kalitesi ve Biyolojisi ve Toprak Fiziği Laboratuvarlarımız bulunmaktadır.

 

Mezunlarımızın almış oldukları dersler sonucunda elde edecekleri kazanımlar şu şekildedir.

 • Toprak ve su kaynaklarının yönetimi ve sürdürebilirliği konularında bilgilere sahiptir.
 • Toprak ve bitki besleme, toprak verimliliği, gübreler ve gübreleme ve toprak-su-çevre ilişkileri konusunda uygulamalı bilgilere sahiptir.
 • Alanı ile ilgili yeni gelişmeleri ve teknolojileri takıp edip değerlendirebilir, arazi ve saha çalışmalarıyla bulguları ölçüp yorumlayabilir.
 • Çalışma alanıyla ile ilgili sorunları tanır ve sorunla ilgili kuramsal ve pratik çözüm ve öneriler geliştirir.
 • Ülke ve bölgesel bazda toprak bilimi ve bitki besleme alanında oluşabilecek farklılıkları kavrayıp yorum ve öneriler getirebilir.
 • Disiplinler arası çalışmalarda güncel bilgi teknolojilerini kullanıp alanıyla ilgili konularda bilimsel yaklaşımlar sunar.
 • Tarımsal ekoloji, biyoçeşitlilik ve ekosistemin sürdürülebilirliği konusunda planlama ve teknoloji kullanımına yönelik bilgilere sahiptir.
 • Alanıyla ilgili fiziksel, kimyasal ve biyolojik analizleri yapmak ve elde ettiği sonuçları değerlendirme becerisine sahiptir.
 • Geleceğe yönelik ekosistemle barışık çevre, havza, arazi ve ürün planlaması yapar.
 • Alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sorumluluk alır, danışmanlık, denetim ve bilirkişilik yapar.
 • Kırsal çevreye duyarlıdır, dünyadaki yenilik ve gelişmeleri takip eder ve izler.
 • Tarımsal ve çevresel konularda plan, proje hazırlar, uygular, yönetir ve izler.
 • Alanıyla ilgili mevzuata hâkimdir ve uygun davranır.
 • Bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Programından mezun olan öğrencilerin almış oldukları dersler sonucunda matematik, kimya, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında kullanabilme becerisi, tarım sektöründeki teknolojik gelişmeler, sürdürülebilir tarım, doğal kaynaklar ve çevrenin korunması gibi konularda yeterli bilgi ve bilince sahip olma gibi kazanımlara sahip olurlar.

 

Mezunların Çalışma Alanları

Bölümümüz mezunları çok geniş alanlarda iş imkanı bulabilmektedir. Türkiye topraklarının sürdürülebilir yönetimi için gerekli çalışmalarda, mezunlarımız bilgi ve becerileriyle hizmet vermektedirler. Aşağıda özetlenen kurumlarda mezunlarımıza istihdam sağlanmaktadır.

 • Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı tarım il ve ilçe müdürlükleri ile tarımsal araştırma enstitüleri
 • Farklı bakanlıklarda ziraat mühendisi olarak istihdam edilmektedirler
 • Ziraat Odalarında
 • Tarım sektörüyle ilgili bankalarda
 • Toprak, bitki ve gübre analizlerini yapan laboratuvarlarda
 • Özel sektörde (tarım işletmeleri, fide tesisinde, seracılık yapan işletmelerde, gübre üretim tesislerinde, gübre ve ilaç bayilerinde)

  Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı 60240 Taşlıçiftlik Yerleşkesi – Tokat/Türkiye Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.